IPO 2018

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.

Se när Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ)
presenterar verksamheten inför börsnotering

Se investerarpresentation från aktiedagen 23 okt 2018 i Stockholm

 

I samband aktiedagen i Stockholm presenterade 
bolagets CEO, Petter Sivlér och COO, Mårten Skog S2Medical AB (publ) och dess verksamhet.

181024_vardfokus_webbanpassad_07.JPG
faser.png
S2Medical AB.jpg

Innovativt bolag med mål att revolutionera sårläkning

 

S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte. 

Minskar både lidande och sjukvårdskostnader

 

Lidandet och kostnaderna är vid traditionell vård av brännskador och kroniska sår till stor grad hänförliga till omläggningar (ofta 3-4 gånger per vecka), där varje omläggning skapar lidande och riskerar att förskjuta läkningsprocessen framåt i tiden när förbandet avlägsnas. 

Då behovet av förbandsbyte nästintill elimineras, innebär förbandet både en ökad livskvalitet för patienten och kan medföra stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Med hjälp av materialet eiratex® undviks även etableringshinder i form av etiska och religiösa motsättningar, som existerar i relation till dagens metoder som bygger på användande av djur- och människohud. S2Medicals produkter baserade på eiratex®-teknologin är kliniskt bevisade som substitut till människo- och djurhud inom brännskadevård.

Helhetskoncept för alla faser av sårläkningsprocessen

 

S2Medical har utvecklat innovativa medicintekniska produkter inom hela sårläkningsprocessen, från debridering och granulering till re-epitelisering. Det vill säga, produkter för den inledande fasen av ett sårs läkningsprocess till slutet, då såret är fullständigt läkt. Vid bolagets egna sårläkningsklinik S2Clinic i Linköping, behandlas sår med hjälp av S2Medicals helhetskoncept.

Utökad_storlek_-_Karta_till_hemsida_S2Me

Etablerat internationellt försäljningsnätverk

Bolaget har sedan 2013 byggt upp starka relationer och ett väletablerat nätverk av distributörer som i kombination med egna marknads- och försäljningsenheter, utgör en stark kommersiell plattform för att leverera bolagets innovativa medicintekniska produkter för sårläkning. 

S2Medicals produkter baserade på eiratex®-teknologin är CE-märkta och får marknadsföras inom EU-regionen och i Turkiet. Bolaget har erhållit myndighetsgodkännanden för åtta marknader utanför Europa och har pågående registreringsprocesser för ytterligare 12 marknader. Per den 30 september 2018 hade bolaget inom Europa avtalade distributörer i Storbritannien, Italien och Turkiet vid sidan av direktförsäljning i Norden. Bolaget hade också per den 30 september 2018 avtal med tio etablerade distributörer utanför Europa som tillsammans omfattar 16 marknader i Mellanöstern, Asien, Sydamerika och Afrika.

181024_vardfokus_webbanpassad_16.JPG

Marknadsöversikt

 

S2Medical är verksamma inom sårvårdsmarknaden för kroniska sår och brännskador. Sårrelaterade kostnader inom den industrialiserade världen uppskattas till 2–4 procent av all hälso- och sjukvårdsbudget och siffran beräknas stiga i takt med ökande andel äldre inom befolkningen samt en ökad andel personer med diabetes.[1]

Den globala sårvårdsmarknaden uppnådde ett värde om 18,2 miljarder USD år 2016 och förväntas växa med 5,3 procent, till 26,2 miljarder USD år 2023. Segmentet för sårhanteringsprodukter bedöms vara det snabbast växande segmentet bland produkttyper inom sårvårdsmarknaden.[2]

Enligt bolaget kan patienter många gånger erhålla sårvård under flera år utan att adekvat behandling sätts in med följden att såren inte läks. De frekventa såromläggningarna är var för sig inte kostsamma, men resulterar över tid i att en genomsnittlig behandling kostar omkring 60 000 SEK.[3]

Övrig marknadsinformation

  • I västvärlden beräknas 1-2 procent av befolkning någon gång drabbas av ett kroniskt sår [7]

 

  • Samhällets kostnad för behandling av bensår beräknas i Sverige uppgå till cirka 2,0 miljarder SEK per år [8]

 

  • Den globala brännvårdsmarknaden uppnådde ett värde om 1,7 miljarder USD år 2016 och förväntas växa med 6,7 procent, till 3,0 miljarder USD år 2025 [9]

För att minska kostnaderna relaterade till sårvård bör det bland annat eftersträvas en minskning i antalet förbandsbyten. Användandet av S2Medicals produkter effektiviserar läkningsprocessen och kan därmed resultera i stora kostnadsbesparingar för hälso- och sjukvården.

Marknaden för behandlingar av kroniska sår är stor. Patienter med sår beräknas ta upp 27-51 procent av alla sjukhusbäddar inom vården i Europa[4]och enbart i Sverige beräknas minst 40 000 lida av ett bensår.[5]

Fotsår, vilket anses utgöra en typ av bensår, är den vanligaste komplikationen hos diabetiker. Fotsår hos diabetiker som inte skötts på rätt sätt eller i tid kan orsaka stort lidande, eller i värsta fall amputation. Den treåriga överlevnadsfrekvensen hos diabetiker efter en större amputation i de nedre extremiteterna är 35 - 50 procent.[6][7][8][9]

S2Medical AB (publ) - Sammanfattning

  • Bolaget erbjuder innovativa sårläkningsprodukter designade för ett helhetskoncept 

  • EPIPROTECT® - läker såreffektivt, minimerar patientlidande och sänker vårdkostnader

  • S2Medical har marknadsgodkända produkter samt avtal med välrenommerade etablerade distributörer på en växande marknad

Källförteckning:

[1]Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Augusti 2014: 31.

[2]Stratistics MRC. Wound Care - Global Market Outlook (2017-2023).

[3]S. Thomas. Cost of managing chronic wounds in the UK, with particular emphasis on maggot debridement therapy. Journal of Wound Care. Volume 15. No 10. November 2006: 465.

[4]Posnett J, Gottrup F, Lundgren H, Saal G. The resource impact of wounds on healthcare providers in Europe. Journal of Wound Care. 2009: 18(4): 154-161.

[5]RiksSår (nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår). Socialstyrelsen.

[6]Larsson J, Agardh CD, Apelqvist J, et al. Long-term prognosis after healed amputation in patients with diabetes. Clin Orthop Relat Res. 1998; 350: 149–158.

[7]Chronic wounds as a public health problem. The National Center for Biotechnology Information. Oktober 2014: 5-7.

[8]Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Augusti 2014: 73.

[9]Grand View Research. Burn Care Market Analysis (....) 2018 – 2025.