INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I S2MEDICAL AB (PUBL)

Företrädesemission

S2Medical AB (publ) genomför en företrädesemission om 21,2 MSEK. 

 

S2Medical har som mål att förändra sårvårdsbranschen genom att ersätta dagens sårvårdsbehandlingar med ett helhetskoncept för sårläkning. För att finansiera den fortsatta utvecklingen och kunna leda sårvårdsbranschen mot sårläkning har S2Medical beslutat att finansiera expansionen genom en Emission av nya aktier.

 

Företrädesemissionen garanteras till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med företrädesemissionen har, Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, åtagit sig att emittera ytterligare högst 666 667 nya B-aktier motsvarande 5,0 MSEK Genom en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Priset för aktier i övertilldelningsemissionen kommer att vara detsamma som priset i företrädesemissionen det vill säga 7,50 SEK / aktie. 

Investerarträffar

Den 2 Dec 2020 kl 19:30 deltog S2Medical vid aktiespararnas event aktiedagen, du kan se presentationen nedan.

Emissionsvillkor i sammandrag

 

Emissionsvolym: 21,2 MSEK

Övertilldelningsoption: 5,0 MSEK                     

Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie. 

Teckningsperiod: 20 nov – 4 dec 2020

 

 

Hur tecknar jag aktier i S2Medical AB (publ)?

 

Teckningsanmälan för nedladdning (klicka här)
 

Informationsmemorandum – för nedladdning (klicka här)

 

Är du kund hos Avanza kan du teckna direkt via Avanzas hemsida (klicka här).

Är du kund hos Nordnet kan du teckna direkt på Nordnets hemsida.

 

Alternativt skriva ut teckningssedeln ovan, fylla i uppgifterna, scanna och maila den till emissioner@partnerfk.se. Vid anmälan överstigande 15 000 euro ska även kopia på ID-handling bifogas.

Mer om S2Medical AB (publ)

S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag grundat år 2013 med säte i Linköping. S2Medical utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av både brännskador och kroniska sår. eiratex® produceras i en egen produktionsanläggning i Linköping och läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något förbandsbyte. Då behovet av förbandsbyte nästintill elimineras, innebär förbandet både en ökad livskvalitet för patienten och kan medföra stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Med hjälp av materialet eiratex® undviks även etableringshinder i form av etiska och religiösa motsättningar som existerar i relation till dagens metoder om användande av djur- och människohud.

Innovativt bolag med mål att revolutionera sårläkning

 

S2Medical har utvecklat innovativa medicintekniska produkter inom hela sårläkningsprocessen, från debridering och granulering till re-epitelisering. Det vill säga, produkter för den inledande fasen av ett sårs läkningsprocess till slutet, då såret är fullständigt läkt. Bolagets huvudprodukter är förband från S2Medicals EPIPROTECT®-serie, vilka är baserade på den innovativa eiratex®-teknologin och är avsedda för behandling av brännskador och kroniska sår.

 

181024_vardfokus_webbanpassad_07.JPG
S2Medical AB.jpg

S2Medicals produktionsanläggning i Linköping har en produktionskapacitet på upp till 30 000 förband per månad. Bolagets precisa och kontrollerade produktion ger materialet unika egenskaper i form av en mycket hög formbarhet, transparens, styrka och andningsförmåga. eiratex®-materialet delar människohudens nanostruktur, vilket ger produkten en mycket hög biokompatibilitet och full funktionalitet som ett cellfritt biosyntetiskt membran. Membranet är gasgenomsläppligt samtidigt som det buffrar fukt, vilket möjliggör en perfekt miljö och de rätta förutsättningarna för såret under hela läkningsprocessen.

Bolaget har sedan 2019 varit återförsäljare av den antimikrobiella produkten Silverlon. I övrigt har bolaget saknat en egen antimikrobiell produktlinje vilket ledde till ett avtal om förvärv av bolaget Curenc AB, i oktober 2020, i syfte att nyttiggöra sig detta bolags patenterade teknologi för antimikrobiella peptider. Curenc AB har ännu inte tillträtts av S2Medical AB per dagen för memorandumet. Tillträdet beräknas ske i december 2020. Denna teknologi är tänkt att kommersialiseras i flera olika steg där produkten som beräknas vara först ut på marknaden är en hudkräm som kan motverka spridandet av bakterier från huden till ett närliggande sår. S2Medical planerar även att tillverka en antibakteriell version av EPIPROTECT® som är baserat på denna teknologi. Antimikrobiella peptider är ett helt nytt sätt att behandla eller motverka sårinfektioner och har en rad olika fördelar såsom att bakterier inte tycks kunna bli resistenta vilket möjliggör en utbredd användning, peptiden är även effektiv mot multiresistenta bakterier såsom MRSA och kan i och med den patenterade teknologin inte brytas ner i såret vilket ger peptiden en långtidsverkande effekt.

Bolaget har sedan 2013 byggt upp starka relationer och ett väletablerat nätverk av distributörer som i kombination med egna marknads- och försäljningsenheter, utgör plattformen för att leverera de innovativa medicintekniska produkterna för sårläkning.

S2Medicals produkter baserade på eiratex®-teknologin är CE-märkta och får marknadsföras inom EU-regionen och i flera länder i Mellanöstern. Bolaget har erhållit myndighetsgodkännanden för sju marknader utanför Europa. Per den 30 september 2020 hade Bolaget inom Europa avtalade distributörer i Storbritannien, Italien, Frankrike och Tyskland vid sidan av direktförsäljning i Norden. Bolaget hade också per den 30 september 2020 avtal med sju etablerade distributörer utanför Europa som tillsammans omfattar ca 10 marknader i Mellanöstern, Asien och Afrika.
 

Den 15 oktober 2018 öppnade Bolaget S2Clinic, en sårläkningsklinik helt inriktad på att läka sår med hjälp av S2Medicals helhetskoncept inom sårläkning. S2Medical avser att via etableringen av S2Clinic, generera intäkter genom behandlingar av kroniska sår, konsultationer, samt kliniska studier, samtidigt som S2Medical får en nära kontakt med slutkunderna, möjlighet att demonstrera de egenutvecklade produkterna och visa upp alla fördelarna med S2Medicals produkter och sårläkningsstrategi. Den långsiktiga målsättningen med S2Clinic är att parallellt med försäljning av produkterna, etablera ett nätverk av franchisekliniker där S2Medicals unika arbetssätt kombineras med den egna produktportföljen. För mer information om S2Clinic.

Sedan börsnoteringen i november 2018 har S2Medical intensifierat marknadsbearbetningen i Europa och Mellanöstern. Expansionen har skett genom att utöka resurserna inom personal, marknadsföring och försäljning. Stort fokus har lagts på att förbereda Bolaget och dess produkter inför deltagande i upphandlingar, vilket är en förutsättning för en större marknadsetablering. Bolaget har även investerat i produktionen av EPIPROTECT®-serien för att kunna producera flera förband per dag.

181024_vardfokus_webbanpassad_16.JPG

Se när Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ)
presenterar verksamheten inför börsnoteringen 2018.

Se investerarpresentation från aktiedagen 23 okt 2018 i Stockholm

 

I samband aktiedagen i Stockholm presenterade 
bolagets CEO, Petter Sivlér och COO, Mårten Skog S2Medical AB (publ) och dess verksamhet.